SONY DSCTulip Châu Sa

image

Giá Trị và Mục Đích của đời tôi trong cuộc sống này hoàn toàn không phụ thuộc vào việc tôi là ai, cũng không phải do đếm bằng những gì tôi đã làm, những gì tôi đang có, hoặc những gì người khác đã làm cho tôi, mà Giá Trị và Mục Đích sống của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Cứu Thế Giê-Su và chỉ phụ thuộc vào một mình Ngài mà thôi!